Накратко пътят на трайния успех на всяка една общност от хора е следният:

 1. Създаване Клуб за сътрудничество. В него се правят:

Периодични сбирки на хората => Решаване на проблеми => Конференции на идеи => Банка за идеи => Мозъчен тръст => Създаване на работни групи около дадени идеи => Реализиране на идеите => Споделена радост от постигнатото. Този кръг се върти непрекъснато.

 1. Създаване на мрежа от Клубове на сътрудничество, които започват да си разменят полезни информации, идеи, решения и работещи практики.
 2. В малко по-далечното бъдеще – Клубовете по сътрудничество прерастват в Клубове на съзидателите. Това е естествената им еволюция.

Клубовете за сътрудничество са важни елементи от бъдещото Движение за повишаване качеството на живеене, както на отделния индивид, така и на общността като цяло и един от основните инструменти за незабавно прилагане на теорията за сътрудничеството на практика.

Всички добре знам, че освен добрите пожелания, красивите думи и емоционалните лозунги, трябва да се върши и нещо реално, за да се случват нещата.

Затова разчитам на вашата мъдрост и търся вашето съдействие за основаването и развиването на прекрасната мрежа от Клубове за сътрудничество.

Следват подробни указания как всеки да стартира един такъв Клуб по местоживеене.

Създайте Клуб за сътрудничество

Клуб за сътрудничество – какво, кога, къде, как и защо (публикувано)

Дневния ред

Събирате няколко души приятели в близкото кафене или където и да било. Отделяте си около 2 часа.

(В сайта ми съм описал подробно целта, значението и ползите от тези срещи – www.duonika.org/bg/).

И следвате посочения по-долу дневен ред:

 1. Опознаване и споделяне на полезна информация – лична и обща. По желание всеки написва предварително какво може, знае и предлага на един лист и какво търси и иска на друг лист, като е направил 10-ина копия, за да ги раздаде на останалите. (Общо времетраене 5 – 10 минути)
 2. Споделяне на проблем, за който се търси решение и провеждане на сесия с нахвърляне на идеи (Брейнсторм) и/или прилагане на различни творчески методи за решаване на проблеми. (Общото времетраене е 30 минути, които се делят на броя на заявените за решаване проблеми. Пример: Трима души търсят решение на свой проблем. 30 : 3 = 10 минути на един проблем).

(Чрез това упражнение имаме две преки печалби и една по-далечна.

А. Търсим начини и решаваме всякакви текущи проблеми

Б. Упражняваме се и ставаме все по-добри в прилагането на различни творчески методи,

В. Подготвяме се за създаване на Мозъчен тръст – екип от хора, които свободно генерират идеи и леко боравят с всякакви методи за творческо мислене за решаване на всякакви проблеми, на хора, фирми, организации.

 1. Споделяне на идеи, за чието реализиране се търсят съмишленици и помощници. (следващите 30 мин. се разделят на броя на заявилите желание да споделят идея. Например ако има 5 идеи, всеки получава по 6 минути за представяне на своята.) Споделените идеи се записват и отиват в Банката за идеи. Ако не се сформира работна група по дадена идея, то тя си чака времето в „Банката“. Никой не е длъжен да коментира идеите на другите или да се залавя с тяхното реализиране. Това става само ако наистина му е харесала и той решава доброволно, поради собствената си мотивация, да се включва в нейното осъществяване.

Всеки има право, в рамките на своето време, да говори за своята идея на всяка следваща сбирка като я преформулира или обвързва с други идеи.

 1. Даване на обещание. Всеки дава по едно обещание, което ще изпълни до следващия път, което се записва в “Дневника на успехите”. (Всеки сам решава какво да обещае. Целта е по този начин неусетно да се постигне по-добра личностна интерграция – мисли, думи, дела, чувства да са в една посока. Затова е желателно да се дават обещания, които със сигурност ще бъдат изпълнени.) (Общо времетраене 5 мин.)
 2. Свободни разговори и разисквания. Времето за да се свърши важната работа е около час – час и половина. Свободните разговори могат да продължат неограничено, в зависимост от желанието на заинтересованите или докато заведението затвори.

Има само три задължителни момента:

 1. Стриктно се спазва последователността на точките от този дневен ред и съответното времетраене.
 2. Всичко се протоколира.
 3. Не се критикуват идеите, мненията, изказванията.

Съвети и препоръки от досега събрания опит

Може да събирате по някой лев с цел да се заплати на протоколчика, който ще води записките (може и с диктофон) и който ще ги препише и качи в Банката за идеи.

Всяко заведение ще ви отдели пространство за редовните сбирки особено ако ги организирате в ден и час, когато е най-слабо посещавано.

Направете си сайт (Банка за идеи), в който всеки от членовете на Клуба да може да влиза с ключова дума и да препрочита натрупващите се там идеи и решения. Като има право да задава уточняващи въпроси или да предлага нови идеи и допълнения към старите. Така Банката ще се превърне в инкубатор, в който идеите ще „зреят” и неусетно ще се развиват докато се събере екип за тяхното реализиране.

Share →